_______Незнанието на материалния и процесуалния закони, регулиращи изпълнителния процес, както и подценяването на същия, водят почти до невъзможност да бъде осъществена реална и законосъобразна защита на Длъжника в производството по принудително изпълнение. Цялостният прочит на нормативните актове, регулиращи гореупоменатия процес, не изключва това средство. Законодателят е гарантирал защитата на Длъжника с механизъм, чрез който последният да бъде предпазен от увреждане в по-висока степен от определената в подлежащия на изпълнение съдебен акт. Всяко физическо или юридическо лице, срещу което е имало или има образувано изпълнително дело, може да защити имуществото си или да търси отговорност от увредилите го лица, участници в изпълнителното производството, по следните точки: нередовни уведомявания за започнато принудително изпълнение или при извършване на изпълнителни действия; неспазване на съдебни процедури по отношение на процесуалното представителство; прекомерност на адвокатско или юрисконсултско възнаграждение; задължение за извършване погашение на дълга по определен начин и ред; вменяване на задължение за заплащане на недължими суми; при бездействие или отказ на съдебния изпълнител за спиране, прекратяване или свършване на изпълнителното дело. Без да се претендира за изчерпателност на изброените по-горе хипотези, следва да се обърне внимание, че с осъществяването на едни от тях се накърнява правото на защита на Длъжника, а с други на последния се отнемат основни права, в следствие на което същият търпи вреди от последващо извършените незаконосъобразни действия по принудително изпълнение. При съвкупност на закононарушения може да се допусне, че участвуващо в изпълнителното производство лице, е злоупотребило с предоставените му процесуални права, за което то носи отговорност - дисциплинарна и имуществена. Адекватната юридическа защита е необходима, не само за да бъде спазен законът с оглед дисциплиниращия ъ ефект върху участниците в производството, но и за да не бъде накърнена в по-висока степен материалната сфера на задълженото по изпълнителното дело лице.
_______При затруднение обслужването на кредит - без значение от целта му /инвестиционна, за оборотни средства, за покупка на жилище, за текущи нужди (потребителски) и пр./ - е изключително важно да бъдат предприети мерки, преди вземането на кредитора да бъде обявено за предсрочно изискуемо или да бъдат инициирани заповедно или изпълнително производства. С възникването си, всяко процесуално правоотношение води със себе си разноски, които допълнително утежняват задължението на кредитополучателя. Следствието от навременно предприетите действия се изразяват основно в преструктуриране или предоговаряне на кредитната експозиция /вида на договора за кредит или условията по същия/. Кредиторът следва да бъде убеден, че действията са изцяло в негов интерес, като от последиците да се ползва предимно кредитополучателя.
ЗАЩИТА НА ДЛЪЖНИКА
В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО


ЗАЩИТА НА ДЛЪЖНИКА
В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
bailiff.bg © 2011
Страницата се поддържа от адвокатска кантора ЛАЛЕВ
© 2013
Свързани страници:
                                           адвокат Николай Лалев © 2019